Merkez Belgelendirme

Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3

GENEL AÇIKLAMALAR
1.ŞARTLAR Ön Şart Yoktur.
2.ÖLÇME DEĞERLENDİRME ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ SEVİYE-3 ( (Rev 02) belgelendirme programına göre ölçme ve değerlendirme, birimlerde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde ve iki aşamalı olarak uygulanır: 1. Aşama: Teorik Sınav
2. Aşama: Performansa Dayalı Sınav
Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Sınavın teorik ya da performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.
A) Yazılı Sınav Başvurusu alınan adaylar, Merkez Belgelendirme’nin tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler. Sınav soru sayısı ilgili standardın belirttiği sayıdan az/çok olamaz. Sınav süresi soru başına 1,5 dakika olarak verilir. Adaylar bu süre için de sınavlarını tamamlamak zorundadır. Sınavlar kamera eşliğinde gerçekleştirilir. Tüm adaylar sınav değerlendiricilerin sınav öncesi okuyacağı kurallara uymak zorundadır. Kimliği olmayan adayların sınava alınması mümkün değildir. Adayın başarısı, ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlama düzeyine göre değerlendirilir. Her birimin değerlendirmesi ayrı yapılır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi ilgili standartta öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır. Başarı PUANLARI; 11UY0031-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, KALİTE VE ÇEVRE:% 60 11UY0031-3/B1 Doğal Gaz İç Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı:% 60  11UY0031-3/B2 Isıtma Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı :% 60 11UY0031-3/B3 Ondüleli Bükülebilir Hortum (Fleks Boru) Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı:% 60 olarak belirlenmiştir.
B) Uygulama Sınavı Başvurusu alınan adaylar, Merkez Belgelendirme’nin tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler. Adaylar verilen süre için de sınavlarını tamamlamak zorundadır. Adayların başarılı olması için sınavlarda standardın ön gördüğü başarı puanlarını almaları gerekmektedir. Uygulama gerçek üretim ortamında veya gerçeğe en yakın benzeri şartları karşılayan ortamda gerçekleştirilir. Birimin gerektirdiği başarım ölçütlerini karşılayacak parametreleri ve puanları tanımlanmış kontrol listeleri ve senaryo formatında soru listeleri üzerinde izleme kayıtları tutulur. Kontrol listeleri, işin küçük parçalara ayrılmış kritik eylem basamaklarından oluşur ve aday her basamaktan puan alır. Performansa dayalı sınavlar tüm birimler için ayrı ayrı veya birlikte gerçekleştirilir. Adayların uygulama sınavlarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranması beklenir. Sınav esnasında kendini veya etrafındakileri tehlikeye atacak şekilde hareket edenlerin sınavları derhal kesilir ve uygulama sınavına devam etmelerine izin verilmez. Başarı puanları; 11UY0031-3/B1 Doğal Gaz İç Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı:% 70  11UY0031-3/B2 Isıtma Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı :% 70 11UY0031-3/B3 Ondüleli Bükülebilir Hortum (Fleks Boru)Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı:%70
3.BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
4.GÖZETİM SIKLIĞI Adayın çalıştığı kuruluştan, belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez olmak üzere mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.
5.BELGE YENİLEME a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır.
b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.
6.PROGRAMI ONAYLAYAN KURUL Merkez Belgelendirme Program Kurulu
7.PROGRAMI GELİŞTİRECEK KURUL Merkez Belgelendirme Program Kurulu
8.PROGRAMIN GEÇERLİLİĞİ Merkez Belgelendirme Program Kurulu; ilgili standartları, kalite dokümanlarını, gelişen teknolojileri ,sektör ihtiyaçlarını inceler. Her sene toplanıp programı, programla ilgili yapılan faaliyetleri değerlendirir. Programda değişiklik ihtiyacı görülürse, ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikleri gerçekleştirir. Değişikliklerin onaylanmasıyla geçerli kılınan program, onaylanan haliyle Merkez Belgelendirme’ nin ve ilgili tarafların kullanımına sunulur.
9.REFERANS ALINAN DÖKÜMANLAR -11UY0031-3ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ SEVİYE-3 Ulusal Yeterliliği
T-02 Sınav Uygulama Talimatı
-P-06 Belgelendirme Prosedürü
FR-34 Sınav Yeri Genel Uygunluk Değerlendirme Formu