Merkez Belgelendirme

Başvuru ve Teşvik Hakkında

4.10. Adaylardan Gelen Bireysel Başvurular

4.10.1 Başvuru

4.10.1.2.Ön Başvuru: Adayın ön başvurusu MERKEZ BELGELENDİRME web sitesinden alınır. Ön başvuru kaydı kayıt sorumlusuna düşer. Kayıt sorumlusu aday ile iletişime geçerek eksik evraklarını ve gerekli yönlendirme/bilgilendirmelerini yapar.

4.10.1.3.Kesin Başvuru: Ön kaydı alınan kişinin başvurusu, incelenerek ilgili programa göre yeterliliğine karar verilir. Başvuru şartları sağlanıyorsa belgelendirme programına kabul edilir. Kesin başvurunun alınabilmesi için, ilgili programda belirtilen gerekli evrakların/şartların sağlanması gerekmektedir.

Başvuru sahibi başvuru şartlarını taşımıyor ise, iki durum söz konusu olabilir. Eğer eksik bir bilgi veya belgeden dolayı adayın başvurusu kabul edilemiyor ise, adaydan eksik olan bilgi ve belgeleri tamamlaması talep edilir. Adayın gerekli bilgi ve belgeleri sunması durumunda başvurusu tekrar değerlendirilir. Eğer, ilgili Ulusal Meslek Standartları veya Ulusal Yeterlilikler ile belirlenen şartlara bir uygunsuzluk var ise bu durum başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi ilerleyen tarihlerde şartlarının değişmesi durumunda yeniden başvuruda bulunabilir.

Başvuru sahiplerinin, bir özür durumuna bağlı olarak özel bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyması söz konusu ise, bu hususlar FR-01 Başvuru Formu’nda belirtilir. İlgili özür durumunun belgelendirme kapsamında belirtilen şartlarına göre belgelendirmeye engel teşkil edip etmediği Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilir, Gerekirse sağlık raporu istenir. Bu karar verilirken gerekli durumlarda sınav yapan personelden de görüş alınmalıdır. Söz konusu özel durumun belgelendirmeye engel teşkil etmemesi durumunda, sınav organizasyonlarında engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçların karşılanması amacıyla gerekli tedbirler zorunlu olarak alınır. Bu tedbirlerin alınması sırasında adil ve tarafsız bir ölçme değerlendirme sürecinin sağlanması esastır.

4.10.2.Kişisel Dosyanın Oluşturulması ve İçinde Bulunması Gerekenler:

Kayıt Sorumlusu başvuru için gerekli evrakları tamamlanmasını sağlayıp dosyaladıktan sonra belgelendirilecek kişinin sınavının hazırlanması sürecine geçilir.

Kişisel dosyada bulunması gerekli dokümanlar;

  • Başvuru yaptığı mesleğe ait ilgili başvuru formu
  • FR-02 Belgelendirme Sözleşmesi
  • Adayda aranan şartlara ilişkin tüm evraklar
  • Dekont
  • Fatura

4.10.3 Sınav Ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Uygulanmasında Geçerli Olan Genel Kurallar

4.10.3 a. Genel Kurallar

4.10.3a.1. Bu usul ve esas kapsamındaki teşvikten sadece ilgili Tebliğlerin yayım tarihinden sonra sınav(lar)a girmiş, söz konusu sınav(lar) için sınav ücreti ödenmiş veya sınav ücreti tutarınca teminat gösterilmiş ve söz konusu sınav(lar) sonucunda belge almaya hak kazanmış kişiler bir defaya mahsus olarak yararlanır.

4.10.3a.2. Kişilerin teşvikten yararlanmak isteyip istemediklerine ve sınav ücretlerinin hangi usulde karşılanacağına ilişkin beyanları MERKEZ BELGELENDİRME tarafından alınır. Sınav ve belge ücretlerinin üçüncü kişi veya kuruluş tarafından karşılanacağı durumlarda ekte yer alan Tek Nokta Başvuru Formu üçüncü kişi veya kuruluş tarafından doldurulup imzalanarak MERKEZ BELGELENDİRMEye teslim edilir.

4.10.3a.3. MERKEZ BELGELENDİRME sınava girecek kişi bilgilerinin MYK Portalına kaydı sırasında kişinin beyanı doğrultusunda IBAN numarası, telefon numarası, elektronik posta adresleri ve MYK tarafından talep edilen diğer bilgileri bildirir.

4.10.3b. Ödemelerin Gerçekleştirilmesi

4.10.3b.1. Ödemeler MYK tarafından belirlenen aşağıdaki iki usulden birine göre gerçekleştirilebilir. Bunlar;

4.10.3b.1.a. Peşin

4.10.3b.1.b. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerde teminat gösterilmek suretiyle.

4.10.3b.2. Peşin ödeme veya teminat gösterme işlemi sınavlardan önce gerçekleştirilir.

4.10.3b.3. Her ayın 25’i ile sonraki ayın 3’ü arasında teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş kişilerin listesi ve gerçekleştirilecek ödeme tutarları MERKEZ BELGELENDİRME’yi temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalanarak Kalite Yöneticisi tarafından MYK Portalına yüklenir ve resmi yazı ekinde MYK’ye iletilir.

4.10.3c. Sınav Ücreti İade Süreci

4.10.3c.1. Bireysel Başvuru

4.10.3c.1.a. Sınavlar, MYK internet sitesinde yer alan YBK ücret tarifesi doğrultusunda, MERKEZ BELGELENDİRME ’nin belirlemiş olduğu ücret tarifesinde gerçekleştirilir. Bu tarife MERKEZ BELGELENDİRME internet sitesin ‘de yayımlanır.

4.10.3c.1.b. Adaylar, başvuru esnasında teşvikten yararlanmak istediğini belirtir ve kendi adlarına açılmış hesaplara ilişkin IBAN numarasını MERKEZ BELGELENDİRMEye bildirir.

4.10.3c.1.c. MERKEZ BELGELENDİRME tarafından sınav başvurusunda bulunan aday adına fatura kesilir.

4.10.3c.1.d. Sınav ücret iadesi Usul ve Esaslar doğrultusunda başarılı olan adayın IBAN numarasına tarafından bildirilmesini müteakip MYK tarafından gerçekleştirilir.

4.10.3c.2. Tek Nokta (Üçüncü Kişi veya Kuruluş Desteği) Başvurusu

4.10.3c.2.a. Tek nokta başvurusu asgari 10’ar kişilik aday grupları için alınır.

4.10.3c.2.b. Sınav ücretinin, MYK tarafından belirlenen kurallar dâhilinde üçüncü kişi veya kuruluş tarafından MERKEZ BELGELENDİRME ye adaylar için toplu olarak ödenmesi halinde yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar için sınav ücreti iadeleri Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu üst limit dâhilinde MERKEZ BELGELENDİRME tarafından üçüncü kişi veya kuruluşa yapılır.

4.10.3c.2.c. MERKEZ BELGELENDİRME tarafından, Tek Nokta Başvuru Formu ‘da yer alan ve üçüncü kişi veya kuruluş tarafından imzalanmış form, bu formda bildirilen IBAN numarasına iade edilen sınav ücretine ilişkin ödeme dekontu, ödeme yapılan tarihten itibaren 72 saat sonra alınan ve bu tarih aralığını gösteren banka hesap ekstresi teşvik listeleri ile birlikte Kalite Yöneticisi tarafından MYK Portalına yüklenir.

4.10.3c.2.d. MYK Portalına yüklenen imzalı form, ödeme dekontu, banka hesap ekstresi incelenerek Portal üzerinden MYK tarafından ödeme onayı verilir. Bu evrakın asılları denetimlerde ve ihtiyaç halinde incelenmek üzere kayıtlarında ilgili sınav kayıtlarının muhafaza edilmesi gereken süreler kadar Kalite Yöneticisi tarafından saklanır.

4.10.3c.2.e. Ödeme onayı verildikten sonra MYK, teşvik kapsamındaki ücret iadelerini toplu olarak her bir kişi için Bakanlar Kurulunun belirlediği üst limit dâhilinde MERKEZ BELGELENDİRME hesabına yapar.

4.10.3c.3. Teminat Gösterilmesi Suretiyle Başvuru

4.10.3c.3.a. MYK teşvik kapsamındaki ücret iadelerini bildirilen MERKEZ BELGELENDİRME hesabına yapar.

4.10.3c.3.b. Sınav ücretlerinin üçüncü kişi veya kuruluş tarafından MERKEZ BELGELENDİRME ye teminat olarak gösterilmiş olması durumunda sınavlarda başarılı olanların ücretlerinin MERKEZ BELGELENDİRME ye ödenmesine ilişkin teminat veren üçüncü kişi veya kuruluş tarafından verilecek Üçüncü Kişi veya Kuruluş Kısmi Muvafakatnamesi’nde yer alan kısmi muvafakata istinaden MYK tarafından bu kişilerin sınav ücretleri MERKEZ BELGELENDİRME ye ödenir. Bu durumda ödeme yapılan miktar kadar teminat iade edilir.

4.10.3c.3.c. Tüm sınav haklarını kullanmış ancak başarılı olamamış kişilerin sınav ücretleri ile başarılı olmuş kişilerin MYK tarafından Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ödenebilecek limitlerin üzerindeki miktarlarına ilişkin tutarlar üçüncü kişi veya kuruluş tarafından MERKEZ BELGELENDİRME ye ödenir.

4.10.3c.3.d. Teminat MERKEZ BELGELENDİRME tarafından üçüncü kişi veya kuruluşa iade edildiğinde durum kuruluş tarafından Üçüncü Kişi veya Kuruluş Muvafakatnamesi’de yer alan muvafakatname ile imza altına alınır. Muvafakatname MERKEZ BELGELENDİRME tarafından MYK Portalına bildirilir. Teminatın alınması ve iadesine ilişkin kanıtlar ilgili sınav kayıtlarının muhafaza edilmesi gereken süreler kadar MERKEZ BELGELENDİRME kayıtlarında saklanır.