Merkez Belgelendirme

Çelik Kaynakçısı

GENEL AÇIKLAMALAR
1.ŞARTLAR Ön Şart Yoktur.
2.ÖLÇME DEĞERLENDİRME Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev 04) belgelendirme programına göre ölçme ve değerlendirme, birimlerde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde ve iki aşamalı olarak uygulanır: 1. Aşama: Teorik Sınav
2. Aşama: Performansa Dayalı Sınav
Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Sınavın teorik ya da performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.
A) Yazılı Sınav Başvurusu alınan adaylar, Merkez Belgelendirme’nin tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler. Sınav soru sayısı ilgili standardın belirttiği sayıdan az/çok olamaz. Sınav süresi soru başına 1 dakika olarak verilir. Adaylar bu süre için de sınavlarını tamamlamak zorundadır. Sınavlar kamera eşliğinde gerçekleştirilir. Tüm adaylar sınav değerlendiricilerin sınav öncesi okuyacağı kurallara uymak zorundadır. Kimliği olmayan adayların sınava alınması mümkün değildir. Adayın başarısı, ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlama düzeyine göre değerlendirilir. Her birimin değerlendirmesi ayrı yapılır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi ilgili standartta öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır. Başarı puanları; 11UY0010-3/A1 KAYNAK İŞLEMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YETERLİLİK BİRİMİ Kalite;  % 60,
11UY0010-3/ B1 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (111) YETERLİLİK BİRİMİ
; % 50
11UY0010-3/B5 TEL ELEKTROTLA METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG KAYNAĞI) (131) YETERLİLİK BİRİMİ ;% 50 
11UY0010-3/B6 TEL ELEKTROTLA METAL-ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI) (135) YETERLİLİK BİRİMİ;% 50  11UY0010-3/B9 TUNGSTEN ASAL GAZ KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI) (141) YETERLİLİK BİRİMİ;% 50  11UY0010-3/B14 OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI (311) YETERLİLİK BİRİMİ;% 50 olarak belirlenmiştir.
B) Uygulama Sınavı Başvurusu alınan adaylar, Merkez Belgelendirme’nin tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler. Adaylar verilen süre için de sınavlarını tamamlamak zorundadır. Adayların başarılı olması için sınavlarda standardın ön gördüğü başarı puanlarını almaları gerekmektedir. Uygulama gerçek üretim ortamında veya gerçeğe en yakın benzeri şartları karşılayan ortamda gerçekleştirilir. Birimin gerektirdiği başarım ölçütlerini karşılayacak parametreleri ve puanları tanımlanmış kontrol listeleri ve senaryo formatında soru listeleri üzerinde izleme kayıtları tutulur. Kontrol listeleri, işin küçük parçalara ayrılmış kritik eylem basamaklarından oluşur ve aday her basamaktan puan alır. Performansa dayalı sınavlar tüm birimler için ayrı ayrı veya birlikte gerçekleştirilir. Adayların uygulama sınavlarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranması beklenir. Sınav esnasında kendini veya etrafındakileri tehlikeye atacak şekilde hareket edenlerin sınavları derhal kesilir ve uygulama sınavına devam etmelerine izin verilmez. Başarı puanları;
11UY0010-3/ B1 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (111) YETERLİLİK BİRİMİ;
% 80
11UY0010-3/B5 TEL ELEKTROTLA METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG KAYNAĞI) (131) YETERLİLİK BİRİMİ
; % 80 11UY0010-3/B6 TEL ELEKTROTLA METAL-ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI) (135) YETERLİLİK BİRİMİ;% 80  11UY0010-3/B9 TUNGSTEN ASAL GAZ KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI) (141) YETERLİLİK BİRİMİ;% 80  11UY0010-3/B14 OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI (311) YETERLİLİK BİRİMİ;% 80  olarak belirlenmiştir.
3.BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir
4.GÖZETİM SIKLIĞI Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder
5.BELGE YENİLEME Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.
6.PROGRAMI ONAYLAYAN KURUL Merkez Belgelendirme Program Kurulu
7.PROGRAMI GELİŞTİRECEK KURUL Merkez Belgelendirme Program Kurulu
8.PROGRAMIN GEÇERLİLİĞİ Merkez Belgelendirme Program Kurulu; ilgili standartları, kalite dokümanlarını, gelişen teknolojileri ,sektör ihtiyaçlarını inceler. Her sene toplanıp programı, programla ilgili yapılan faaliyetleri değerlendirir. Programda değişiklik ihtiyacı görülürse, ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikleri gerçekleştirir. Değişikliklerin onaylanmasıyla geçerli kılınan program, onaylanan haliyle Merkez Belgelendirme’ nin ve ilgili tarafların kullanımına sunulur.
9.REFERANS ALINAN DÖKÜMANLAR -11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği
T-02 Sınav Uygulama Talimatı
-P-06 Belgelendirme Prosedürü
FR-34 Sınav Yeri Genel Uygunluk Değerlendirme Formu