Merkez Belgelendirme

Sınav ve Belgelendirme Süreci

4.19. Sınav Yapan Personelin Belirlenmesi: Belgelendirme Müdürü tarafından bildirilen sınav yapıcı, Dosya/Kayıt Sorumlusu tarafından yazılım üzerinden, sınav yeri tarihi, sınava girecek adaylar ve sınav yapıcı bilgilerini içeren oturumu oluşturur.  Sınav yapıcı yedekli seçilir. Sınav yapan personel belirlenirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur.

 • Aday ile sınav yapan personel arasında ilgi çelişkisi olmamasına,
 • Sınav yapan personelin, adayın belgelendirilmesi ve eğitimi konularında görev almamış olmasına dikkat edilir.
 • Aday, kişi ve/veya kuruluşla ilgili ticari menfaat söz konusu olmamalıdır.
 • Sınav yapan personel, adayın son iki yıl eğitimine katılmamış olması gerekir.

Sınava görevlendirilen sınav yapıcı, içeriğinde aday bilgileri ile birlikte yukarıdaki belirtilen şartlara uygun beyanı olan ilgili aday listesini her sınavdan önce imzalar ve sınav dosyasında muhafaza edilir. 

Sınav Yapan personelle ilgili yeterlilikler Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde (UYÇ) ulusal yeterliliklerde yeterlilik çerçevesi dışında kalanlar ise ilgili program/şartname ve görev tanımlarında belirtilmiştir.

Sınava görevlendirilen, Gözetmen, İç doğrulayıcı..vb diğer personel varsa adayın sınavı üzerinde muhtemel çıkar çatışması olmaması için , içeriğinde aday bilgileri ile birlikte yukarıdaki belirtilen şartlara uygun beyanı olan ilgili aday listesini her sınavdan önce imzalar ve sınav dosyasında muhafaza edilir. Ayrıca sınav için görevlendirilen tüm personelle sınavın gizliliği ve güvenliği için Personel Gizlilik ve Tarafsızlık Sözleşmesi imzalanmakta ve personel özlük dosyasında saklanmaktadır. 

4.20.Sınavın Gerçekleştirilmesi: İlgili programda/yeterlilikte belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Sınav tüm adaylara aynı şartlarda ve seviyede uygulanır, tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek uygulamalardan sakınılır. Sınavın uygulanışı MYK Teorik ve Performansa dayalı Sınavlar için Uygulama sınav Rehberi ve “T-02 Sınav Uygulama Talimatı”nda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. 

4.21. Sınavların Gözlenmesi: İç doğrulama prosedürüne göre yapılır. 

4.22.Sınavın Değerlendirilmesi ve Belgelendirme Kararı: Teori sınavı bittikten sonra  kamera karşısında sınav yapıcı dosyayı kapatır ve dosya içinden çıkan iki adet etiketi dosyanın açılmaması gereken noktalarına yapıştırır ve imzasını atar. Kapalı dosyayı MERKEZ BELGELENDİRME de yazılım tarafından değerlendirilmek üzere saklı tutar. Pratik ve/veya varsa mülakat sınavı bittikten sonra formların üzerinde bulunan puanlamalara göre adayın performans puanlaması yapıldıktan sonra kapalı zarf haline getirilerek. Teori dosyasıyla birlikte MERKEZ BELGELENDİRME ofisine elden ve/veya kargo yoluyla ulaştırılır. 

Dosya/Kayıt sorumlusu sınavları ve değerlendirmeleri adayın özlük dosyasını belgelendirme kararının çıkabilmesi için karar vericiye dosyayı teslim eder.

Karar verici adayın performans sınav dosyasını değerlendirirken tespit ettiği herhangi bir uygunsuz puanlama için (puan toplama hataları hariç) sınavı yapan değerlendiricinin dahil olmadığı en az iki atanmış değerlendirici ile oluşturulmuş ölçme ve değerlendirme komisyonunun sınavı kamera kaydı izlenerek değerlendirmesi talep edilir ve nihai karar bu şekilde verilir. 

Karar verici belgelendirme kararını verir ve onay formunu imzalayarak dosyaya konmak üzere Kayıt/dosya sorumlusuna teslim eder. Kayıt/ Dosya Sorumlusu dosyalayarak muhafaza eder.

MERKEZ BELGELENDİRME adayın talebi halinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenleyebilir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliğe uygun olmak kaydıyla MERKEZ BELGELENDİRME tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

Adayın sahip olduğu birim başarı belgelerinin bi ulusal yeterliliği oluşturması halinde adayın talebiyle birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde mesleki yeterlilik belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

4.23. Gözetim: Gözetim Ulusal Yeterliliklerde tanımlandığı şekilde yapılır.  

4.23.1.Gözetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Belgelerin gözetim takibi excel listeler üzerinden gerçekleştirilir. MERKEZ BELGELENDİRME Belge sahiplerine telefon yada e-mail aracılığı ile hatırlatma yapabilir.Belge sahiplerinden ulusal yeterlilikte belirtilen aylık çalıştıklarına dair Sigorta Dökümü ve  bu süre zarfında çalıştığı kurumlardan yaptığı işin niteliğini belli edilecek referans yazısını(FR-36 GÖZETİM HİZMET BİLDİRİM FORMU) alıp MERKEZ BELGELENDİRME’ye mavi ıslak imzalı ulaştırması (kargo veya elden) talep edilir. Gözetim tarihi öncesi evraklar MERKEZ BELGELENDİRME’ulaşmaz ise belge askıya alınır. Askıya alındaıktan 10 gün süre verilir. Halen dökümanlar gelmez ise belge iptal edilir.

4.24.Belge Süresinin Uzatılması: İlgili programlarda/yeterliliklerde belirtilen süreler ve şartların sağlanması durumunda belge süreleri uzatılır. Belge uzatım için başvuru, ilgili programlarda /yeterliliklerde belirtilen süreler içinde yapılmalıdır.

4.25.Yeniden Belgelendirme: Başvuru sahibi belge yenileme başvurusunu, belgesini almış olduğu MERKEZ BELGELENDİRME’ye yapabileceği gibi belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında yetkilendirilmiş farklı bir Kuruluşa da yapabilir. Başvuru sahibi, başvuru yapacağı MERKEZ BELGELENDİRME ücret tarifesinde belirtilen belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini MERKEZ BELGELENDİRME öder ve MERKEZ BELGELENDİRME’nin belirlediği yöntem ve kurallara uygun olarak istenen evrakları ilgili MERKEZ BELGELENDİRME iletir.

 Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi; belgenin geçerlilik süresi beş yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden beş ay önce, belgenin geçerlilik süresi dört yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden dört ay önce, belgenin geçerlilik süresi üç yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden üç ay önce, belgenin geçerlilik süresi iki yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden iki ay önce başlar. Belge geçerlilik süresi belirtilen sürelerden farklı ise başvuru dönemi başlangıç tarihi MERKEZ BELGELENDİRME tarafından belirlenir.

Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez. 

4.26. Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme: MERKEZ BELGELENDİRME, başvuru sahibinin sunmuş olduğu kanıtları ve/veya portfolyoyu ilgili prosedürleri çerçevesinde değerlendirir. Kanıtların ve/veya portfolyonun uygun ve yeterli bulunmaması hâlinde MERKEZ BELGELENDİRMEbaşvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister.

MERKEZ BELGELENDİRME, kanıtları ve/veya portfolyosu uygun ve yeterli bulunan başvuru sahibi için belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil eder. Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse farklı birimlerin sınavlarına katılabilir. Kanıt ve/veya portfolyosunun uygun ve yeterli bulunması ve ayrıca sınavlarına girmiş olduğu birimlerde başarılı olması hâlinde başvuru sahibi için başarılı olduğu tüm birimleri içeren belge düzenlenir. 

Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanamazlar.

Kanıt ve/veya portfolyo sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

4.27. Sınavla belge yenileme: MERKEZ BELGELENDİRME, vermiş olduğu belgelerin geçerlilik tarihlerini ve talepleri göz önünde bulundurarak belgelerinin geçerlilik süresi dolmak üzere olan kişilerin belge yenilemesine imkân tanıyacak yeterli sayıda belge yenileme sınav(lar)ı açar. Belge yenileme sınav(lar)ının başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması esastır. Başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması hâlinde sınav(lar) sürenin bitiminden sonraya sarkabilir. Bu gibi durumlarda MERKEZ BELGELENDİRME başvurusunu uygun bulduğu kişi için düzenleyeceği sınav(lar)ı kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde MYK’ya bildirir. 

MERKEZ BELGELENDİRME başvuru sahibinin sunmuş olduğu başvuru evraklarını ilgili prosedürleri çerçevesinde değerlendirir. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav(lar)a tabi tutulur. Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için MERKEZ BELGELENDİRME belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil eder. 

 Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a aynı Kuruluşta girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur, farklı bir Kuruluşta sınava girmek istemesi halinde ise sınavların tamamına tabi tutulur.

 Sınavla belge yenilemek isteyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden daha önce yararlanmamış olmak şartıyla yararlanabilirler.

İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı MERKEZ BELGELENDİRME tarafından sağlanır. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az iki kez daha sınav imkânı MERKEZ BELGELENDİRME tarafından sağlanır. 

Belgesinin geçerlilik süresinin son bir ayı içerisinde başvuru yapan kişilere ilave sınav hakkı sağlanmayabilir.

Sınavlar sonucunda bir ulusal yeterlilikte yer alan birimlerin gruplandırılma alternatiflerinden herhangi birine ulaşan başvuru sahibi için başarılı olduğu gruplandırılma alternatifine göre aynı ulusal yeterlilikte belge düzenlenebilir. 

4.28. Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Durumunda Belge Yenileme Faaliyetleri : Bir ulusal yeterlilik güncellenmiş ve başvuruyu alan MERKEZ BELGELENDİRME yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşımışsa belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliğe göre gerçekleştirilir. MERKEZ BELGELENDİRME yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşıyıncaya kadar belge yenileme faaliyetlerini yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirir.  Bir ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklik(ler) yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklik(ler)e ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır. Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.

 Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir. 

Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

4.29. Belgelerin Hazırlanması:  Belgelendirme Müdürü belgelendirme onayı verdikten sonra belgelendirilmiş kişinin adını, özgün bir belge numarasını, belgelendirme kuruluşunun adı ve ünvanını, yayın tarihini içerecek şekilde belgelendirme programı ve standart ve diğer ilgili dokümanlara atıf,  geçerlilik şartları ve kısıtlamamlar dahil olmak üzere belgelendirme kapsamını, belgenin yürürlük ve sona erme tarihini içeren belgeler MERKEZ BELGELENDİRME Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanır. Belge almaya hak kazananlara Mesleki Yeterlilik Belgelerine bağlı olarak kimlik kartı şeklinde belgeler de düzenlenebilir. Mesleki Yeterlilik Belgesinin ve kimlik kartının şekli, içeriği ve güvenlik unsurları Kurum tarafından belirlenir.

Belgeler imzalandıktan sonra herhangi bir sebeple yanlış hazırlanmış olduğu fark edilirse, belgedeki yanlışlıklar düzeltilerek yenisi düzenlenir, aynı belge numarası verilir. Yanlış belge sahibine teslim edilmişse belge sahibi bilgilendirilerek yanlış hazırlanan belgeyi iade etmesi ve yeni belge alması gerektiği bildirilir. Yanlış hazırlanan belge üzerine İPTAL ifadesi yazılarak dosyalanır. 

4.30. Mesleki Yeterlilik Belgesinin Düzenlenmesi: MERKEZ BELGELENDİRME tarafından belgelendirme kararı alınan bireyler için Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Mesleki Yeterlilik Belgelerinde tek imza yer alır.

Belge almaya hak kazananlara Mesleki Yeterlilik Belgelerine bağlı olarak kimlik kartı şeklinde belgeler de düzenlenebilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin ve kimlik kartının şekli, içeriği ve güvenlik unsurları Kurum tarafından belirlenir.

Mesleki Yeterlilik Belgelerini imzalamaya yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili olan veya bu konuda usulüne uygun yetki devri yapılan kişiler yetkilidir.

4.31. Yeterlilik birimlerinin belgelendirilmesi ve birleştirilmesi: MERKEZ BELGELENDİRME tarafından, yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliğe uygun olmak kaydıyla MERKEZ BELGELENDİRME tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Birim birleştirme yapılabilmesi için MERKEZ BELGELENDİRME Kuruluşun başka bir kuruluş tarafından verilen raporları veya sunulan evrakları dikkate alır, böyle bir durumda sonuçların belgelendirme programında belirtilen şartlara uyduğunu ve eşdeğer olduğunu görmek için MYK WEB PORTAL dan doğrular. Gerekli gördüğü durumlarda MYK tarafından onay alınmak koşuluyla adayın başarı olduğuna ilişkin kayıtları talep edebilir ve/veya MYK nın incelemesini talep edebilir. 

Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması hâlinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

 4.32.Europass Belge Eki: Belgelendirilmesi yapılan her bir ulusal yeterlilik için Europass Belge Eki düzenlenir ve Kurum tarafından yürütülen Ulusal Europass Merkezi veri tabanına yüklenir.

MERKEZ BELGELENDİRME, adayları Europass Belge Eki hakkında bilgilendirir. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri Europass Belge Ekini veri tabanı üzerinden indirebileceği gibi Söz konusu dokümanı MERKEZ BELGELENDİRME den de talep edebilir.

4.33. Belgelerin geçerlilik süresi, gözetimi, yenilenmesi ve yeniden basımı: Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi, gözetim ve belge yenileme şartları ilgili ulusal yeterlilikte belirlenir. Geçerlilik süresi dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenileme faaliyetleri, ilgilinin belge geçerlilik süresi dolmadan başvurusu üzerine yetkilendirilmiş MERKEZ BELGELENDİRME tarafından yapılır. Bu konudaki başvurular, belge alınan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna yapılabileceği gibi ilgili ulusal yeterlilikte yetkili olan farklı bir kuruluşa da yapılabilir. Geçerlilik süresi içerisinde Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılmasına ilişkin talepler MERKEZ BELGELENDİRME tarafından değerlendirilir. Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılması hâlinde, MERKEZ BELGELENDİRME tarafından  belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edilebilir. İlave ücret, belge masraf karşılığı tutarını aşmaz.

4.34. Mesleki Yeterlilik Belgesinin yabancı dilde düzenlenmesi: İlgilinin talebine göre Mesleki Yeterlilik Belgesi, Avrupa Birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde de düzenlenir.

4.35.Belgelerin Dağıtılması Belgeler MYK tarafından gönderildiğinde Kalite Yöneticisi tarafından Hologram yapıştırılmak üzere Dosya/Kayıt Sorumlusuna teslim edilir. MYK tarafından zimmetlenmiş hologramlar usul ve esaslara göre yapıştırılır. İmzalanmak üzere Belgelendirme Müdürü’ne teslim edilir. Belge sahiplerine FR-35 BELGE TESLİM FORMU karşılığında elden veya kargo yolu ile dağıtılır.

4.36. Belgelerin Kaybedilmesi : Belge sahibi, belgenin geçerlilik süresi içinde kaybettiği ve yeni belge düzenlenmesini talep eder. Belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.37. Belgenin Askıya Alınması: Belge sahibi veya işvereni başvuru sırasında imzalamış olduğu başvuru formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesi gereğini yerine getirmediği  veya belgenin belirlenen kurallar dışında kullanıldığını tespiti halinde karar verici kararıyla 3 ayı aşmamak kaydıyla belge askıya alınır, belge sahibi veya işveren uyarılır. Belge aşağıdaki sebepler neticesinde askıya alınır. 

 • Belgelendirilmiş müşterinin, gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması,
 • Belgelendirilmiş müşterinin, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
 • Belgelendirilmiş müşterinin  gözetim veya yeniden belgelendirme  faaliyetlerinin gerekli şartlarda yapılmasına izin vermemesi,
 • Belgelendirilmiş kişinin sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin  iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi,
 • Belgelendirme  kapsamında yer  alan Ulusal Yeterliliğe  ilişkin, ilgili standart dışında uygulanması gereken yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti,
 • Belgelendirme kurallarına uyulmaması,
 • Belge ve logonun yanlış kullanımı, 
 • İlk gözetim süresini; sebepsiz olarak 2 hafta ve/veya daha fazla ertelemesi durumunda.

Belgenin askıya alınması kararı, Karar Verici  tarafından alınır. Belgenin askıya alındığı,  adaya bildirilir. MERKEZ BELGELENDİRME gerekli gördüğünde, askıya alma  süresini, Karar Verici kararıyla bir defa daha ve en çok 3 ay uzatabilir.  Askıya alma süresince belgelendirilmiş kişi yanlış bilgilendirme yapamaz.

Askıya alınma durumunda,  adayın mesleki yeterlilik belgesi geçici olarak geçersizdir. Kişi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge ve logo kullanımını durdurur. Aday, belge ve eklerini en geç 15 gün(on beş) gün içerisinde MERKEZ BELGELENDİRME’ye iade eder. İade etmediği takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise kanuni işlem başlatılır. Aday belgesini, eklerini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile MERKEZ BELGELENDİRME’ye bildirmesi istenir. 

Askıya alma süresince aday, belgeye ait haklardan yararlanamaz. Belgenin askıya alınma durumunda askıya alınan belgeler, web MERKEZ BELGELENDİRME internet sitesinde belge sorgulama ekranından yayınlanarak kamuoyunun erişimine sunulacaktır. Bu kamuoyu bildiriminin yapılacağı müşteriye sözleşme ile bildirilmiş olup, sözleşme onayı ile kabul edilmiştir.

Belgesi askıya alınan adaylar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak MERKEZ BELGELENDİRME ye bildirmeleri durumunda askıya alma işlemi ortadan kaldırılır. 

Askıya alma gerekçesinin ortadan kaldırıldığının teyidi amacı ile aday askıya alma sebebinin ortadan kalktığını objektif deliller ile MERKEZ BELGELENDİRME ‘ye sunmak zorundadır.

Askıya alma işlemi sonuçları :

 • Belge geçici olarak geçersizdir. 
 • Müşteri belgelendirme statüsünü afişe etmekten imtina etmelidir. 
 • Askıya alınma ihtimali kamuya açılır, kamu tarafından ulaşılır bir bilgidir. 
 • MERKEZ BELGELENDİRME sözleşme çerçevesinde uygun gördüğü diğer bütün tedbirleri alabilir. 

Belgenin askıya alınma durumunun ortadan kaldırılmadığı konusunda karar verildiği takdirde belge iptal edilir. Askıya  alınmış belgeli kişilerin kayıtları yazılım üzerinden takip edilir. 

4.38. Belgenin iptal edilmesi: Aşağıdaki hallerde belgenin iptal edilmesi kararı alınmaktadır;

 • Belge askıya alındıktan sonra, askıdan kalkması için gerekli şartların sağlanmaması,
 • Müşterinin belgelendirme kapsamında bulunan faaliyete son vermesi,
 • Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
 • MERKEZ BELGELENDİRME tarafından tahakkuk ettirilen ücretlerin, fatura edilmesini takip eden 30 gün  içerisinde ödenmemesi,
 • Belgenin geçerlilik süresi içinde, yapılan sınavlarda ve/veya belirlenen kontrol faaliyetlerinde müşterinin ulusal yeterlilik şartlarını tamamen yitirdiğinin tespiti,
 • Belgelendirilmiş kişinin askıya alınma şartlarını kabul etmemesi,
 • Belgelendirilmiş kişinin askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
 • Belgelendirilmiş kişinin belge ve ekleri üzerinde tahribat yapması.