Merkez Belgelendirme

Belgelendirme Sözleşmesi

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT
  1. Bu sözleşmede taraflar:

A. MERKEZ BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

Adresi: Servi Mahallesi Atatürk Bulvarı Faruk Soydan Apt B Blok No:13/9

Tel: E-Posta:0 850 227 17 20  merkezbelgelendirme@gmail.com

Faks:

 (Metin içerisinde MERKEZ BELGELENDİRME olarak anılacaktır.)

B. Aday Adı-Soyadı:

TC Kimlik Numarası

Adresi:  

Tel: E-Posta:

Faks:

(Metin içerisinde ADAY olarak anılacaktır.)

 1. Tebligata İlişkin Hususlar,
  1. Tarafların yukarıda belirtilen adresleri tebligata esastır. Adres değişiklikleri ivedilikle karşı tarafa bildirilir. Adresini değiştiren tarafın yeni adresini bildirmemesi halinde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
  1. Taraflar etkin bir işbirliğinin sağlanması için; resmi evrak niteliğindeki yazı ve belgelerin aslının daha sonra karşı tarafa gönderilmesi koşulu ile faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunabilirler.
 • SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

BELGELENDİRİLEN ULUSAL YETERLİLİK:

BELGELENDİRİLEN ULUSAL YETERLİLİK BİRİMİ:

 • YÜKÜMLÜLÜKLER ve HAKLAR
  • BELGELENDİRİLMİŞ ADAYIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
  • Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.
  • Belgeyi kullandırma hakkı MERKEZ BELGELENDİRME ye aittir. MERKEZ BELGELENDİRME tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde MERKEZ BELGELENDİRME belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.
  • Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm duyuru ve uyarıları MERKEZ BELGELENDİRME nin web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.
  • Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda MERKEZ BELGELENDİRME tarafından belirtilen yönteme uygun olarak, değişen şartlara uymak ve konuyla ilgili kendisinden istenen kanıtları MERKEZ BELGELENDİRME ’ ye sunmak zorundadır.
  • Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması durumunda, MERKEZ BELGELENDİRME ‘ nin, belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını bilmekle yükümlüdür.
  • Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi MERKEZ BELGELENDİRME ye iade edecektir.
  • Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri alacak ve etik ilkelere bağlı kalacaktır.
  • Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son verecek ve MERKEZ BELGELENDİRME tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade edecektir.
  • Belgenin geçerlilik süresi sonunda, belge kullanımına devam etmek için MERKEZ BELGELENDİRME tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirecektir.
  • Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak ve doğru olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.
  • Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak MERKEZ BELGELENDİRME ’ ye bildirecek ve güncelliğini sağlayacaktır
  • Başvuru sırasında, sistemde mevcut olan tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol edecek ve bilgilerin değişmesi halinde gecikmeksizin MERKEZ BELGELENDİRME ye bildirecektir.
  •  Belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam ettirme yeteneğini etkileyebilecek durumları, MERKEZ BELGELENDİRME ye gecikmeksizin bildirecektir.
  • MERKEZ BELGELENDİRME tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacaktır.
  • Ulusal yeterliliklerin revize edilmesi durumunda belgeli kişilerin nasıl etkileneceği ve belgenin devamlılığı için yapılması gerekenler MYK tarafından belirlenir. Revizyon sonrasında belgelerinin devamlılığını talep eden belgeli kişiler MYK tarafından karar verilecek sürecin gerekliliklerini yerine getirmeyi kabul eder.
  • Belge sahibi belgelendirme durumuna etki edecek iş kazası, sağlık sorunları gibi mesleğini

yapmaya engel bir durumunun oluşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde MERKEZ BELGELENDİRME’ ye bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

 • ADAYIN MARKA VE LOGO KULLANIMI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜKLERİ
  • MERKEZ BELGELENDİRME  tarafından belge verilen kişiler Belge, Marka ve Logoları aşağıda belirtilen şartlara “TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar “rehberindeki kurallara (bknz : www.turkak.org.tr /Rehberler / R10-06) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’a uygun olarak kullanabilirler.
  • MERKEZ BELGELENDİRME tarafından belge verilmiş kişiler belge geçerli olduğu sürece bu kurallara uymakla yükümlüdürler.
  • MERKEZ BELGELENDİRME logosu ve TÜRKAK ve MYK akreditasyon markası üzerinde renk ,boyut ve biçim değişikliği yapılamaz. Oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp büyütülebilir.
  • Marka/logo herhangi bir ürünün veya hizmetin onaylandığı veya önerildiği anlamına gelecek şekilde kullanılamaz.
  • Logolar, kullanıldığı doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde MERKEZ BELGELENDİRME ve TÜRKAK ve MYK nın sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.
  • 4MERKEZ BELGELENDİRME logoları ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş ve/veya iştiraklerde kullanılamaz. Belgeyi adına düzenlenmiş aday,  belgelendirme kapsamı dışında kullanılamaz.
  • Belge ve logolar üçüncü tarafa devredilemez.
  • Marka/logo kişinin her kapsamdan MERKEZ BELGELENDİRME tarafından belgelendirildiğini ima edici şekilde kullanılamaz.
  • Bu kurallardaki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, MERKEZ BELGELENDİRME’ den  belge alan kişiler sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Marka/Logoyu kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri faaliyet ve materyalle de kullanabilirler. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Marka/Logo kullanılamaz.
  • Marka/Logo, bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kişinin belgesine ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz.
  • Marka/Logo kullanılan tüm yerlerde, Marka/Logoların sisteme/ürüne / hizmete ait olmadığı ürünün / hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) açıkça belirtilmelidir.
  • Marka/Logo, MERKEZ BELGELENDİRME ‘nin  statüsü hakkında yanlış bilgilenmeye sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır.
  • Belge sözleşmesinin fesih edilmesi/belgenin geri alınması veya belgenin askıya alınması halinde kişi belgesinin kullanımını ve marka/logo içeren her tür promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını/yayınını derhal durdurmalıdır.
  • Bu kurallar ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kişilere belgenin askıya alınması ve/veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır.
  • Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde ( bu talimatta belirtilen kurallar dışında ) marka taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.
 • ADAYIN HAKLARI
  • Aday, yetkinliği tam anlaşılacak şekilde ve ilgili MERKEZ BELGELENDİRME dokümanlarına uymak şartı ile MERKEZ BELGELENDİRME logo ve uygunluk işaretlerini kullanabilir.
  • Aday belge kapsamındaki yetkinliklerini kamuya ilan etme hakkına sahiptir.
  • Aday belgelendirme ile ilgili her türlü şikâyet ve itirazını ilgili MERKEZ BELGELENDİRME dokümanlarına göre yapma hakkına sahiptir.
  • Adayın, tüketim hakları mevzuatı ile gelen hakları saklıdır.

 • MERKEZ BELGELENDİRME YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • MERKEZ BELGELENDİRME başvuruyu aldıktan sonra maksimum 2 ay içerisinde ilgili sınavı açmakla yükümlüdür.
  • Belgelendirme prosesleriyle ilgili dokümanlarını, herkesin erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde MERKEZ BELGELENDİRME Web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekle,
  • Alınan belgelerin geçerliliği süresince; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dahil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları MERKEZ BELGELENDİRME’ nin Web sayfasında ilan etmekle veya diğer iletişim araçları (e-mail, sms, telefon) yoluyla adayları bilgilendirmekle,
  • Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerinin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla,
  • Kuruluşumuz tarafından yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgilerin verilmesi gerektiğinde, kanun tarafından yasaklanmadığı sürece, ilgili kişinin paylaşılacak olan bilgileri hakkında Adaylara ve Belge sahiplerine bilgilendirme yapmakla,
  • Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,
  • Adayların ve Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

 • MERKEZ BELGELENDİRME HAKLARI
  • MERKEZ BELGELENDİRME, başvurulan kapsam ile ilgili ulusal yeterlilik, MERKEZ BELGELENDİRME dokümanı ve yasal dokümanların gereklerini karşılamayan uygunluk değerlendirme başvurusuna ilişkin eksikleri tamamlatma; eksikleri süresinde tamamlamayan başvuru dosyalarını kapatma, başvurusu uygun olmayan veya MERKEZ BELGELENDİRME’ nin hizmet alanlarda/kapsamlarda olmayan başvuruları reddetme hakkına sahiptir.
  • MERKEZ BELGELENDİRME, aday belgelendirilmesi sürecinde ( sınav, karar alma ve karar sonrası süreçte, gözetim, kapsam genişletme ve belge yenileme denetimleri dahil), belge ile ilgili ulusal yeterlilik, MERKEZ BELGELENDİRME dokümanı ve yasal dokümanların gereklerinin müşteri tarafından kısmen ve ya tamamen yerine getirilmediğini tespit etmesi haline sınavı erteleme, belgeyi vermeme, askıya alma, başvurulan kapsamdan daha dar veya değiştirilmiş kapsamda belge verme; gerektiğinde ilave sınav yapma kararını alma; daha önce verilmiş kapsamlarda gerekçesini adaya bildirerek düzeltme veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  • MERKEZ BELGELENDİRME, sınavlarda iç ve dış personellerini kullanabilir.
  • MERKEZ BELGELENDİRME, bir sınava bağlı kalmaksızın, elde ettiği objektif verilere veya delillere dayanarak adayın belge durumu ile ilgili karar alabilir ve gerekçelerini adaya bildirir.
  • MERKEZ BELGELENDİRME, ilave bilgi ve belgeler ışığında değerlendirici puanlamasının gerektirdiği karardan farklı bir karar alabilir ve bu durumda kararını adaya bildirir.
  • MERKEZ BELGELENDİRME karar alma sürecinde; tamamlayıcı bilgi, belge isteyebilir ve gerekçelerini açıklayarak ilave sınav yapabilir.
  • Masrafları MERKEZ BELGELENDİRME tarafından karşılanmak TÜRKAK, MYK ve uygun gördüğü diğer tarafları, sınavı izlemek üzere denetime dahil edebilir.
  • MERKEZ BELGELENDİRME sınav yapıcıları sınav sırasında, güvenliklerinin tehlikeye girdiğini anladığında sınavı yarıda kesme ve bitirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda sınavın hiç yapılmamış sayılacağı aday tarafından kabul edilmiştir.
  • MERKEZ BELGELENDİRME, uluslararası belgelendirme programı ve ulusal yeterlilikteki kurallarındaki ve politikalardaki değişikliklerden veya MYK ve TÜRKAK yaptırımlarından kaynaklanan gerekliliklerden dolayı önceden bildirmek kaydıyla belgeyi askıya alabilir veya iptal edebilir. Bu durumda maksimum iki ay içerisinde adayı tekrar sınava alır.

 • SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
  • İşbu sözleşme iki (2) nüsha olarak hazırlanmış olup, ADAY belgelendirme başvurusunda bulunurken bu sözleşmeyi imzalayıp MERKEZ BELGELENDİRME’ye vermekle yükümlüdür. Belge kullanımı ile ilgili yükümlülükler adayın belgeyi almaya hak kazanmasından sonra başlar. 
  • Sözleşmenin süresi belgelendirme çevrimi tamamlanıncaya kadar olup yenileme zamanında taraflardan biri sözleşmeyi sonlandırma talebinde bulunmadığı takdirde kendiliğinden bir çevrim süresi kadar daha uzatılmış sayılır.
  • ADAY, sözleşmede yer alan sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde; MERKEZ BELGELENDİRME ilk belgenin verilmesi kararı alınmamışsa başvuruyu olumsuz olarak sonlandırma ve sözleşmeyi feshetme, ilk belgelendirme kararının verilmesi sonrasında yükümlülüklerini yerine getirmemişse belgeyi askıya alma veya geri çekme ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumlarda, ADAY ortaya çıkmış maliyetleri ödemek zorundadır.
  • Belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi işlemleri dışında ADAY 30 (otuz) gün önce yazılı haber vermek kaydıyla belgelendirmeden vazgeçebilir, sözleşmeyi fesih talebinde bulunabilir. Fesih durumunda ADAY, sözleşmenin sona erdirildiği tarihe kadar olan tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

 • DİĞER HÜKÜMLER
  • Belgenin ve/veya ilgili markaların/logoların kullanılması hususunda yapılan bir suiistimal, bu sözleşmeyi ihlal olarak değerlendirilir.
  •  MERKEZ BELGELENDİRME, bu sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklik yapıldığında ADAY, MERKEZ BELGELENDİRME’nin yeni sözleşmeyi gönderdiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde imzalayıp MERKEZ BELGELENDİRME’ye iletmediği takdirde, MERKEZ BELGELENDİRME’nin mevcut sözleşmeyi tek taraflı feshetme ve ADAY ın belgesini askıya alma / geri çekme hakkı saklıdır.
  • ADAY ın belgede kasten değişiklik yapması, MERKEZ BELGELENDİRME’ye olan güveni sarsıcı beyanları ve faaliyetleri objektif delillerle tespit edildiğinde kuruluşun belgelendirmesi söz konusu kötü uygulamanın yaygınlığı ve sorumluların görevine bağlı olarak kısmen veya tamamen geri çekilir .Bu tür faaliyetlerde kasti olarak sorumluluğu tespit edilen kişiler 3 (üç) yıl boyunca MERKEZ BELGELENDİRME tarafından belgelendirilmiş kuruluşlarda hiçbir şekilde faaliyette bulunamaz. Söz konusu faaliyetlerde kasti sorumluluğu bulunan kişiler uygulamanın tespit edildiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl boyunca MERKEZ BELGELENDİRME tarafından belgelendirilmiş herhangi bir ADAY ın ortağı, belgelendirmeye esas kapsamdaki faaliyetlerinden sorumlu yönetici veya yönetim temsilcisi olduğu takdirde söz konusu ADAY ın belgesi tamamen askıya alınır; azami askı süresi sonuna kadar ilişkinin sürmesi durumunda kuruluşun belgesi tamamen geri çekilir.
  •  ADAY tarafından MERKEZ BELGELENDİRME’ye bildirilen kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine yapılan tebligatlar ADAY ın adresine yapılmış tebligatlarla aynı hukuki değere sahiptir.

 • ANLAŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

İşbu sözleşme 9(dokuz) maddeden ve 5 (beş) sayfadan oluşmaktadır. Bu sözleşme ve bu sözleşmenin kapsamında yer alacak her türlü ek protokollerle ilgili anlaşmazlık durumunda, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup, Kütahya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

                                                                                                                                                         

Genel Müdür  Adı Soyadı ve İmzası:                                                                            Yetkili Adı Soyadı ve İmzası:

MERKEZ BELGELENDİRME Adına:                                                                        ADAY Adına: